Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Euskadi.eusen sartu

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Dokumentazioa
 

LEGEDIA

Bildumaren xedea da lege eta arau sorta bat eskaintzea, datu pertsonalak babesteko eskubidea eta datuen tratamendua hobeto ulertzen laguntzeko. Asmoa ez da lege konpilazioa egitea.

Kontsulta errazteko, testu kontsolidatuetara sartzeko estekak egin dira; baina, aldizkari ofizialetan ere argitaratuta badaude. Testuek ez dute lege baliorik. Balio informatiboa baino ez dute.

Euskal Autonomia Erkidegoa

Estatua

Kataluniako Autonomia Erkidegoa

 • Katakuniako Autonomia Estatutua (Testu kontsolidatua, gaztelaniaz) ( 4.1, 15, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 76, 78, 156, 182.3 artikuluak)
 • 32/2010 Legea, urriaren 1ekoa, Datuak Babesteko Kataluniako Agintaritzarena (Gaztelaniaz)

Nazioartekoa

Europar Batasuna

 • 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra).(Gaztelaniaz)
 • Hutsen zuzenketa: 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala L 119, 2016ko maiatzaren 4a) (EN, …).
 • 2016/680 Zuzentaraua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, pertsona fisikoak babestearen gainekoa, agintari eskudunek arau-hausteak edo zigor penalak prebenitu, ikertu, antzeman edo auzitaratzeko asmoz datu pertsonalak tratatzeari buruz eta datu horiek aske zirkulatzeari dagokionez; eta Kontseiluaren 2008/977/JAI Esparru Erabakia indargabetzen duena.(Gaztelaniaz)
 • 2016/681 Zuzentaraua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, terrorismo delituak eta delinkuentzia larria prebenitu, ikertu, antzeman edo auzitaratzeko asmoz bidaiarien izenen erregistroko (PNR) datuak erabiltzeari buruzkoa.(Gaztelaniaz)
 • Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna 2000ko abenduaren 7koa (IVAPek egindako itzulpena) (pdf, 151 KB) (7. eta 8. artikuluak)
  Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa (Gaztelaniaz)
 • Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua (IVAPek egindako itzulpena) (pdf, 983 KB) (Testu kontsolidatua)
  Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Europako Kontseilua

 • 108. Hitzarmena (Gaztelaniaz), 1981eko urtarrilaren 28koa, Datu pertsonalen tratamendu automatizatuaren aurrean pertsonak babesteari buruzkoa (Gaztelaniaz). Ingelesezko bertsioa (Ingelesez)

Euskadi

 • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa 

Estatua

 • 1/1982 Lege Organikoa, maiatzaren 5ekoa, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzkoa (IVAPek egindako itzulpena, 2007ko maiatzaren 31n eguneratua) (pdf, 59 KB)
  Testu kontsolidatua (Gaztelaniaz)
 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.(Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz).  1/2015 Lege Organikoak  aldatua (197. artikulua eta 197bis, 197 ter eta 197 quater artikulu berria) (Gaztelaniaz).
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazioa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 7/2015 Lege Organikoa, uztailaren 21ekoa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
  Testu kontsolidatua (Gaztelaniaz)
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
  Testu kontsolidatua (Gaztelaniaz)

Administrazio Elektronikoa
Estatistika
Funtzio Publikoa
Gizarte eta Berdintasun Politikak
Hezkuntza
Justizia
Kirola
Kultura Ondare
Lanekoa

Ogasuna
Osasuna
Segurtasun Publikoa
Sindikatu Askatasuna
Telekomunikazioak eta informazioaren gizartea
Toki Erregimea

 

Administrazio Elektronikoa

Euskadi

 • 72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Haren Erakunde Autonomiadunen Erregistroen Sorrera, Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzkoa 
 • 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa 

Estatua

 • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, Sinadura Elektronikoari buruzkoa  (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasuneko Eskema Nazionala arautzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 668/2015 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, honako hau aldatzen duena: 1671/2009 Errege Dekretua, azaroaren 6koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea zati batean garatzen duena (Gaztelaniaz)
 • Elkarreragingarritasuneko Arau Teknikoak (Gaztelaniaz)
 • Segurtasun Eskema Nazionala: Metodoak, Tresnak eta Arauak (Gaztelaniaz)

Estatistika

Euskadi

Estatua

 • 12/1989 Legea, maiatzaren 9koa, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Funtzio Publikoa

Euskadi

 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa 
 • Estatua
 • 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena (IVAPek egindako itzulpena) (pdf, 536 KB)
  Testu kontsolidatua (Gaztelaniaz)

Gizarte eta Berdintasun Politikak

Euskadi

Estatua

 • 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoarena, Kode Zibila eta Prozedura Zibileko Legea hein batean aldatzen dituena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 3/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, Pertsonen Sexuaren Aipamena Erregistro Zibilean Zuzentzea arautzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonak Artatzeari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 5/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Auzi Zibil eta Merkataritzazkoetako Bitartekaritzari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duena (Gaztelaniaz)
 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duena. (22. quáter art.) (Testu kontsolidatua) (Gaztelaniaz)

Hezkuntza

Euskadi

 • 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa 
  Testu kontsolidatua 
 • 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena 
  Testu kontsolidatua 
 • Ebazpena, 2008ko irailaren 4koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena Datu Pertsonalak Babesteari buruzko UPV/EHUren Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena. 

Estatua

Justizia

 • 18/2011 Legea, uztailaren 5ekoa, Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien erabilera arautzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 6/2012 Jarraibidea, Justizia Administrazioko Idazkaritza Nagusiarena, datu babesari eta aldizkari ofizialetan ediktuak argitaratzeari buruzkoa (Gaztelaniaz) (pdf, 979,74 KB) 
 • 19/2015 Legea, uztailaren 13koa, Justizia Administrazioaren eta Erregistro Zibilaren eremuan administrazioa erreformatzeko neurriena. (Testu Kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Kirola

Euskadi

Estatua

 • 10/1998 Legea, urriaren 15ekoa, Kirolari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 7/2006 Lege Organikoa, azaroaren 21ekoa, Kirol Arloan osasuna babesteari eta dopinaren kontrako borrokari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Kultura Ondarea

Euskadi

Estatua

 • 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako Ondare Historikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 1708/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, Espainiako Artxibo Sistema ezartzen duena eta Estatuaren Administrazio Orokorraren eta haren erakunde publikoen Artxibo Sistema eta bertan sartzeko araubidea arautzen dituena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Lanekoa

Ogasuna

Euskadi

 • 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea, nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren partaidetza edo finantziazioa duten entitateak arautzekoa (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginari, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsiari, xedapen gehigarri bakar bat eransten zaio) 
 • 1/2015 Legea, martxoaren 26koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua aldatzekoa
 • 6/2005 Foru Araua, otsailaren 28koa, Arabako Zergei buruzkoa (pdf, 599 KB)
 • 2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzkoa 
 • 2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergei buruzkoa 

Estatua

Osasuna

Euskadi

 • 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena 
 • 7/1982 Legea, ekainaren 30ekoa, Eskola Osasunari buruzkoa 
 • 38/2012 Dekretua, martxoaren 13koa, Historia Klinikoari eta Osasun-arloko Paziente eta Profesionalek Dokumentazio Klinikoaren arloan dituzten Eskubide eta Obligazioei buruzkoa

Estatua

 • 14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen Autonomia eta Informazio eta Dokumentazio Klinikoaren arloko Eskubideak eta Betebeharrak erregulatzen dituena (testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasunaren Sistema Nazionalaren Kalitatea eta Kohesioa Hobetzeko (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 14/2007 Lege, uztailaren 3koa, Ikerketa Biomedikuei buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 33/2011 Legea, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Segurtasun Publikoa

Euskadi

 • 4/1992 Legea, uztailaren l7koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa 
  Testu kontsolidatua 
 • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa 
 • 168/1998 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena, abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoan arautua, garatzen duena 

Estatua 

 • 4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, Segurtasun Indar eta Kidegoek Toki Publikoetan Bideokamerak erabiltzeari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 596/1999 Errege Dekretua, apirilaren 16koa, Segurtasun Indar eta Kidegoek Toki Publikoetan Bideokamerak erabiltzeari buruzko abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoa garatzen eta gauzatzen duen Erregelamendua onartzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organiko indargabetzen duena. (2015eko uztailaren 1ean sartuko da indarrean, Lehenengo Azken Xedapena izan ezik, 2015eko apirilaren 1az geroztik indarrean dagoelako) (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 1036/2017 Errege Deketua, abenduaren 15ekoa, Urrundik gidatutako aireontzien erabilera zibila arautzen duena eta ekainaren 27ko 552/2014 Errege Dekretua aldatzen duena; ekainaren 27ko errege-dekretu horrek airearen eta xedapen operatibo orokorren Erregelamendua garatzen du aireko nabigazio-zerbitzuetarako eta urtarrilaren 18ko 57/2002 Errege Dekretua —Aireko Zirkulazioko Erregelamendua onartzen duena— aldatzen du (Gaztelaniaz)

Sindikatu Askatasuna

 • 11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa, Sindikatu Askatasunari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 9/1987 Legea, maiatzaren 12koa, Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Ordezkaritza-organoei, Lan-baldintzen Zehaztapenari eta Partaidetzari buruzkoa (Gaztelaniaz)

Telekomunikazioak eta informazioaren gizartea

Estatua

 • Zibersegurtasunerako eskubidearen kodea (Gaztelaniaz)
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio-gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 32/2003 Legea, azaroaren 3koa, Telekomunikazioei buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, Zerbitzuen Eskuragarritasun- eta Erabilera-askatasunari buruzkoa (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 31/2010 Legea, uztailaren 17koa, Europako Batasuneko estatu kideetako segurtasun zerbitzuen arteko informazio eta inteligentzia trukaketa errazteari buruz. (Gaztelaniaz)
 • 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa. Testu kontsolidatua (gaztelaniaz)
 • 12/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 7koa, Informazio Sare eta Sistemen Segurtasunarena. (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Europa

 • 2002/58/CE Zuzentaraua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2002ko uztailaren 12koa, Komunikazio Elektronikoen Sektoreko Datu Pertsonalak Tratatzeari eta Intimitatea Babesteari buruzkoa (Pribatutasunari eta komunikazio elektronikoei buruzko zuzentaraua) (Gaztelaniaz)
 • 2006/24/CE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2002ko uztailaren 12koa, Sarbide publikoko komunikazio elektronikoen edo komunikazio-sare publikoen zerbitzuak ematean sortutako edo tratatutako datuak gordetzeari buruzkoa eta 2002/58/EE Zuzentaraua aldatzen duena (Gaztelaniaz)
 • 2009/136/CE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2009ko azaroaren 25ekoa, Komunikazio Elektronikoko Sareekin eta Zerbitzuekin Lotutako Zerbitzu Unibertsalari eta Erabiltzaileen Eskubideei buruzko 2002/22/EE Zuzentaraua, Komunikazio Elektronikoen Sektoreko Datu Pertsonalak Tratatzeari eta Intimitatea Babesteari buruzko 2002/58/EE Zuzentaraua eta , Kontsumitzaileak Babesteko Lankidetzan aritzeari buruzko 2006/2004 Erregelamendua aldatzen dituena (Testu egokia EEEn) (Gaztelaniaz) 

Toki Erregimena

Euskadi

 

Estatua

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)
 • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki-Erakundeen Biztanleriari eta Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena (Gaztelaniaz)
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoko Erregelamendua onartzen duena (Testu kontsolidatua. Gaztelaniaz)

Euskadi

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 128/2016 Dekretua, irailaren 13koa, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeari buruzkoa.
 • Agindua, 2016ko urriaren 6koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kideak izendatzen dituena eta batzordearen osaera jakinarazten duena.
 • 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
 • 4/2014 Foru Araua, otsailaren 6koa, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzkoa (Gipuzkoa).
 • 1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena.

Estatua

 • 19/2013 Legea , abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazioa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzkoa
  Testu kontsolidatua (gaztelaniaz)
 • 18/2015 Legea, uztailaren 9koa, Sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea aldaraztekoa  (Gaztelaniaz)

Nazioartekoa

Europar Batasuna

 • 2013/37/UE Zuzentaraua, 2013ko ekainaren 26koa, Europako Kontseiluaren eta Parlamentuarena, Arlo Publikoko Informazioa Berrerabiltzeari buruzko 2003/98/CE Zuzentaraua aldatzen duena.
  (Gaztelaniaz)