Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Euskadi.eusen sartu

Hasiera

 
LOPD - Datu Pertsonalak Babesteko Legea


Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa
LEHENENGO TITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Objektua.
2. artikulua. Aplikazio-esparrua.
3. artikulua. Definizioak.

BIGARREN TITULUA - DATUAK BABESTEARI BURUZKO PRINTZIPIOAK

4. artikulua. Datuen kalitatea.
5. artikulua. Informazio-eskubidea datuak biltzean.
6. artikulua. Ukituaren adostasuna.
7. artikulua. Modu berezian babestutako datuak.
8. artikulua. Osasunaren inguruko datuak.
9. artikulua. Datuen ezaugarriak.
10. artikulua. Sekretu-eginbeharra.
11. artikulua. Datuen komunikazioa.
12. artikulua. Datuetan hirugarrenen bidez sartzea.

HIRUGARREN TITULUA - PERTSONEN ESKUBIDEAK

13. artikulua. Balorazioak aurkaratzea.
14. artikulua. Datuak Babesteko Erregistro Nagusia kontsultatzeko eskubidea.
15. artikulua. Datuetan sartzeko eskubidea.
16. artikulua. Zuzentze- eta ezerezte-eskubidea.
17. artikulua. Datuen aurka egiteko, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo datuak ezerezteko prozedura.
18. artikulua. Eskubideak babestea.
19. artikulua. Kalte-ordainak jasotzeko eskubidea.

LAUGARREN TITULUA - SEKTOREAN SEKTOREKO XEDAPENAK
Lehenengo kapitulua - Titulartasun publikoko fitxategiak

20. artikulua. Sortzea, eraldatzea edo ezabatzea.
21. artikulua. Administrazio Publikoen arteko datuen komunikazioa.
22. artikulua. Segurtasun-indar eta -kidegoen fitxategiak.
23. artikulua. Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta datuak ezerezteko eskubidei egindako salbuespenak.
24. artikulua. Ukituen eskubideei egindako beste salbuespen batzuk.

Bigarren kapitulua - Titulartasun pribatuko fitxategiak

25. artikulua. Sortzea.
26. artikulua. Erregistroko jakinarazpena eta inskripzioa.
27. artikulua. Datuak lagatzearen inguruko komunikazioa.
28. artikulua. Jendearen esku dauden iturrietan jasotako datuak.
29. artikulua. Ondare-kaudimenari eta kredituari buruzko informazio-zerbitzuak ematea.
30. artikulua. Publizitate eta merkatu-prospekziorako xedeak dituzten tratamenduak.
31. artikulua. Ondare-errolda.
32. artikulua. Kode-ereduak.

BOSGARREN TITULUA - DATUEN MUGIMENDUA, NAZIOARTE MAILAN

33. artikulua. Arau orokorra.
34. artikulua. Salbuespenak.

SEIGARREN TITULUA - DATUAK BABESTEKO AGENTZIA

35. artikulua. Izaera eta araubide juridikoa.
36. artikulua. Zuzendaria.
37. artikulua. Eginkizunak.
38. artikulua. Kontseitu aholkularia.
39. artikulua. Datuak Babesteko Erregistro Nagusia.
40. artikulua. Ikuskatzeko ahalmena.
41. artikulua. Autonomia-erkidegoetako kasuan kasuko organoak.
42. artikulua. Autonomia-erkidegoen fitxategiak euren eskumen esklusiboko gaian.

ZAZPIGARREN TITULUA - ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

43. artikulua. Erantzuleak.
44. artikulua. Arau-hauste motak.
45. artikulua. Arau-hauste motak.
46. artikulua. Administrazio Publikoen arau-hausteak.
47. artikulua. Preskripzioa.
48. artikulua. Prozedura zehatzailea.
49. artikulua. Fitxategiak gerarazteko ahalmena.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa. Aurretiaz zeuden fitxategiak.
Bigarrena. Administrazio Publikoen populazioaren fitxategiak eta erregistroa.
Hirugarrena. Indargabetutako Alferren eta Gaizkileen Legeen eta Arriskugarritasunaren eta Gizarte-errehabilitazioaren Legeen espedienteen tratamendua.
Laugarrena. Tributuen Lege Orokorraren 112.4 artikulua eraldatzea.
Bosgarrena. Herri-defentsariaren eta autonomia-erkidegoetako antzeko organoen eskumenak.
Seigarrena. Aseguru Pribatuak Antolatu eta Gainbegiratzeko Legearen 24.3 artikulua eraldatzea.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa. Nazioarteko hitzarmenek sortutako tratamenduak.
Bigarrena. Promozio-erroldaren erabilera.
Hirugarrena. Aurretik zeuden arauek irautea.

XEDAPEN AZKENTZAILEA

Bakarra.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Erregelamendu bidez garatzeko baimena.
Bigarrena. Lege arruntaren izaera duten manuak.
Hirugarrena. Indarrean jartzea.


Azken eguneratzea: 2005/09/15